February 18, 2005

پيدا کنيد رابطه ي افتادن ِ مخزن سوخت با زدن سکوهاي نفتي را

برای خواندن اين طنزنوشته در خبرنامه ی گويا روی اينجا کليک کنيد.

sokhan February 18, 2005 10:52 PM
نظرات

استاد نمره انشاى شما بيست! صد آفرين!

س.ع.دشمن شناس February 19, 2005 08:36 PM

عليرضا خان! باباي مان يک لبخند مليح مي زند و عکس سربازان جزغاله شده ي آمريکايي را به ما نشان مي دهد و مي گويد اگر طوفان شن بوده، کجاي اين جسد ِ زغال شده، جنابعالي شن مي بيني؟ (باباي مان هر وقت عصباني مي شود، به ما جنابعالي مي گويد)، و ما مي گوييم که شني نمي بينيم. راست مي گويد. انگار جسد را با قلم مو تميز کرده اند و کاملا زغال و سياه است.

February 19, 2005 04:24 AM

در رابطه با حادثه طبس ذکر چند نکته ضروری است: اول اینکه داستان طوفان شن را هم خود آمریکاییها و هم مسافرین اتوبوسی که آن شب توسط آمریکاییها دستگیر شدند باز گو شده است. ثانیا این آمریکاییها بخواهند گروگانهای خود را در ایران آزاد کنند ضرری برای شوروی نداشته که بخواهد دخالت کند. ثالثا این برنامه با هماهنگی خود شورویها شکل گرفته بود به این صورت که قرار بود بعد از آزاد کردن گروگانها آنها را از طریق شوروی به دریای شمال برسانند و در آنجا سوار یک ناو آمریکایی شوند. چهارما که در شب حادثه عوامل ارتش به هماهنگی بنی صدر کلیه رادارهای در مسیر را خاموش کرده بودند. بنابراین ارتش به قولی مخصوصا به خواب برده شده بود.

علیرضا February 19, 2005 03:54 AM