May 25, 2005

اگر...

اگر نوشتن ِ دو عدد خرد و کوچک ولي بسيار مهم و حياتي

نياز به تشکيل جمع مشورتي نداشته نباشد
باعث دنباله روي کسي نشود
شان عضوي را پايمال نکند
تاريخ مصرف اش نگذشته باشد
نياز به ريختن طرح نداشته باشد
نياز به شالوده ريختن بر توافق و خرد جمع نداشته باشد
ما را ريش سفيد نکند
ديگران را بر نينگيزد بلکه به تفکر وادارد
ديگران را از لحاظ اخلاقي در تنگنا قرار ندهد
باعث عدم مبارزه براي حقوق بشر نشود
ضديت با آزادي بيان تلقي نگردد
جلوي نوشتن دوستان را نگيرد
ما را وابسته به جناح هاي مختلف و خطي نکند

اين کار را مي کنم تا به ياد روزهاي زندان و اعتصاب غذا و گرسنگي زنداني اهل قلم اکبر گنجي باشم.

هر لحظه با تو هستيم!

1839 روز

7 روز

sokhan May 25, 2005 02:32 AM
نظرات

///لام ... موفق باشيد و پيروز

ديار May 25, 2005 11:57 AM

سلام...
مي دانم كه كمي دلگير و خسته اي!
ولي لطفا سري به من بزن تا با همفكري راهي بيابيم براي گنجي.
من اين دعوت را از همه بزرگان وبلاگ شهر كرده ام.

گوشزد May 25, 2005 08:42 AM

من يه پيشنهادی دارم و آن اينکه: روز مشخصی متنی انگليسی را که قبلا آماده کرده ايم برای جلب توجه افکار عمومی جهان ونهادهای حقوق بشر که من ايميل همه شون رو هم دارم در وبلاگمون منتشر کنيم .و اينروز مشخص همين چند روز آينده باشه نه ديرتر.ما درگير مضحکه انتخابات حکومتی نبايد بشيم و گنجی را که نمادی از تقاضاهای جامعه مدنی است یعنی آنچه که ما به آن تعلق داریم دوباره برجسته اش کنیم.آيا نبايد بخشی از بار اين تقاضا ها را ما نيز بر دوش بکشيم؟

نی لبــک May 25, 2005 02:46 AM