May 29, 2005

جنبش دانشجوئي در حمايت از اکبر گنجي

دانشجويان دانشگاه هاي ايران حرکت خود جوش خود را در حمايت از اکبر گنجي و برگزاري انتخابات آزاد آغاز کرده اند. فردا دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير در حمايت از اکبر گنجي تجمع خواهند کرد. دامنه ي اين تجمعات بي ترديد به شهرستان ها کشيده خواهد شد و دانشجويان مستقل تا زمان برگزاري انتخابات از فضاي موجود و حرکت هاي گروهي براي طرح خواسته هاي شان استفاده خواهند کرد. اين حرکت ها اگر باعث آزادي گنجي هم نشود، صداي اعتراض او را به گوش مردم خواهد رساند.

sokhan May 29, 2005 05:06 AM
نظرات

اگر مردم عادي در ايران گنجي را مي شناختند و به حرفها و نوشته هاي او آشنايي داشتند شايد او امروز در بند نبود.

او در بند است چون حرف دل اكثريت مردم را زده است.

او در بند است چون هنوز اكثريت مردم ايران او را نمي شناسند.

بايد براي آزادي گنجي ها بيشتر از اينها فعاليت شود.

حميد May 29, 2005 04:02 PM

اگر واقعاً دانشجویان این بار از خود بخاری نشان بدهند, بعد از 26 سال به ایرانی بودن خود افتخار میکنیم. آنوقت میتوان شمارش معکوس رژیم را هم آغاز کنیم. کاشکی یک صالح بود این جمع را رهبری میکرد. جای یک پیشرو خالیست. مهدی (رضا پهلوی) کجایی ؟

آرمان May 29, 2005 05:47 AM