August 03, 2005

سنت ِ سلاطين: نوبت گريه هم خواهد رسيد

sokhan August 3, 2005 01:13 PM
نظرات

سلام برای امضای نامه گنجی به ييشنهاد عباس معروفی به تارنوشت بییوندید.در انتشار اين درخواست با درج آن دروبلاگتان ياری مان فرماييد.

August 3, 2005 09:34 PM

عكسها و مقايسه هاي بسيار جالب و بجا.

تكرار تاريخ!

من August 3, 2005 04:11 PM

انصاف هم خوب چيزی است. اين دو را با هم مقايسه ميکنيد. شاه ايران پرست بود و البته ديکتا تو ر. اما اينها....

foz August 3, 2005 02:58 PM

شما مخیرید که اگر صلاحتان نبود این نظریه را پاک کنید.
کوته زمانی پیش بود که اگر اشاره ای از کسی بر میآمد و بر نقش و کردار و گفتار ولی فقیه ایرادی و یا انتقادی میکرد ، کلیه بوقهای تبلیغاتی به صدا در میآمد ، تمام زمین و زمان بر میانگیخت و لعنت و تهمت و الحاد از همه جا بر میآمد که وای آخرالزمان شد و به ساحت اقدس و مقدس و پاک و خدایی ، نایب امام زمان توهین شد ، آسمان به زمین آمد ، بیضه اسلام شکسته ، پنج تن آل عبا در قبر میلرزند.
مردم عادی کوچه و بازار منتظر بودند از آسمان باران آتش و سنگ گداخته جاری شود.
مذهبیون یک سویی ، از زلزله و باز شدن زمین و بلعیدن مردم سخن میراندند.
مقدسین خشک ، مات و مبهوت دعا کنان زانو زده و منتظر ظهور لشکر ملایک آشفته حال میشدند.
آنگاه از قم و نجف و کربلا و مشهد و ... لهیب آتش بر میکشید که گوینده مرفوع و سنگسار و به آتش کشیده و معدوم الدم است.
زمان بسیار کوتاهی پس از ظهور جمهوری اسلامی من در آوردی و بقدرت رسیدن ولایت فقیه ، بر همان مذهبیون یک سویی و مقدسین خشک و همان مردم کوچه و بازار مسلم شد که:
جمهوری اسلامی و ولایت فقیه پدیده ای نیست بجز حکومت حمقا بر روشنفکران ، دیکتاتوری مطلقه ، دروغ گویی و سفسطه بازی ولی فقیه ، موهومات مذهبی ، کشتار و اعدام و شکنجه مردم در نام خدا ، فسق و فجور رهبران مذهبی ، اختلاس و ارتشاء و دزدی از بیت المال مردم ، تجاوز به مال و ناموس امت ، مفت خواری خاندان روحانیت حاکم ، بیعرضگی و بی لیاقتی و فرصت طلبی اعوان و انصار روحانیت ، زور گویی و خفقان مسیولین به کار گماشته شده و نور چشمی های روحانیت و ساختن ارگاهنای نظامی و شبه نظامی و تروریستی مختلف و سازمانهای خفیه وحشتناک جهت بر پا نگهداشتن و استقرار این جرثومه های فساد.
امروز نقاب از چهره این بیدینان دنیا طلب برداشته شده.
امروز اکثریت مردم آگاهند که اسلام وسیله و آلت دست این ملعونان و شیطانهای کوچک و بزرگ است.
امروز مبرهن شده که اسلام هدف نیست بلکه آلتی است برای چسبیدن به قدرت و اهرمی است در دست دولتمردان و مذهبیون برای ایجاد محیط ترور و وحشت.
امروز مملکت ما و به الطبع مردم ما در لهیب آتش این فرصت طلبان و ابن الوقت های دوره ای که قرنها منتظر و تشته به قدرت رسیدن بودند ، میسوزد.
امروز فقر و فاقه در جامعه ثروتمند از نفت ایران در نهایت شدت است و همه جا از شهر و روستا میتوان آنرا دید.
امروز فحشا درد بزرگ جامعه سر خورده ماست.
امروز مواد مخدر پخش شده توسط همین بیخدایان تیشه به ریشه جامعه ما زده است.
امروز شکاف و جدایی حاصل از سیاست تفرقه و حکومت رژیم جمهوری اسلامی ، جامعه ما را از بیخ و بن عوض کرده است.
امروز مردم ما همگام و پا به پای رژیم و دست اندرکاران آن دروغ میگویند و خدعه میورزند و همانند مدرسین خود آنرا تقیه مینامند.
امروز نمونه های اسلام صفوی و اسلام محمدی و اسلام ناب و اسلام خالص و اسلام خمینی و سایر اسلام های ارایه شده توسط این از خدا بیخبران ، رنگ و مفهوم و ارزش و معنای خود را از دست داده و همگان میدانند این عنوان ها فقط دکانهای این شامورتی بازها و کلاشان حرفه ایست و آنقدر خودشان از اسلام بیخبرند که مجبورند هر لحظه نام و شکل و قیافه آنرا عوض کنند تا بتوانند مردم را به نوع و گونه ای فریب دهند و از احساسات پاک آنان سوء استفاده کنند و امیال مزورانه و شنیع خود را به کرسی بنشانند و با اصرار و لجاجت فراوان به مردم تلقیح کردند آن اسلامی که داشتید اسلام نبود ، اسلام اینست که اینها ارایه و نشان میدهند.
امروز همه درک کرده اند که شیعه مقلدی و تقلیدی از جامعه ما رخت بر بسته و سردمداران و قدرتمندان رژیم جمهوری اسلامی و در راس آن خامنه ای ملعون و اسلام من در آوردیشان چیزی نیست غیر از شکم و زیر شکم و پول و قدرت سیری ناپذیر آنان.
آنچه را که امروز میبینیم اسلام موهومی این مرتدین و از خدا برگشتگان است.
روحانیت واقعی و اصیل به گوشه ای گذاشته شده و یا با حصر و زندان محدودشان کرده اند که مبادا صدای آنان به گوش تشنگان روحی و خدا طلبان واقعی برسد.

گاو مقدس August 3, 2005 01:52 PM