September 27, 2005

بر جان دکتر سروش بيمناکم

براي اولين بار از طرح فکر و انديشه اي در سطح عموم دچار هراس شده ام. آن چه دکتر سروش مي گويد اگر در محدوده ي علماي واقعي باشد ايرادي بر آن نتوانند گرفت و مورد استقبال نيز هست ولي در سطح مردم عادي و علماي بازاري، بازي مرگباري است که نقطه ي پايان آن را اهل جهل و تعصب خواهند گذاشت. مهم نيست که علماي ديگر شيعه سوالاتي نظير اينها را طرح کرده اند و مهم نيست که پاسخ آن ها در جهت استحکام مباني ديني مسلمانان و شيعه بوده است... مهم اين است که اين سخنان از دهان کسي به نام دکتر سروش خارج مي شود و قشري هاي حجتيه بهانه هاي کوچک تر از اين هم براي توجيه مقاصد خونبار و خردسوزشان کافي است... خودم را در حدي نمي دانم که بخواهم توصيه اي به دکتر بکنم چون دانشي در خصوص آنچه فرموده اند ندارم و اصولا دستکاري و جريحه دار کردن مردمي را که به چيزي ايمان صد در صد و حتي کورکورانه دارند درست نمي دانم، فقط اميدوارم تاثيرات مثبت و منفي اين سخنان را درست ارزيابي کرده باشند.

sokhan September 27, 2005 12:21 AM
نظرات

خدا رو شکر که دکتر بعد از مراسم ازدواج فرزندش از ایران رفته و اما آنجه مهم است و ترسناک شرع قتل مجاب کن ما است

روزبه September 27, 2005 11:21 AM

واقعا نگران ایشان هستم. همان گفته است که دیگری به خاطرش یک ماهی است در نهان مانده است وهیچکس را خبری از او نیست.

Ali September 27, 2005 07:46 AM