October 15, 2005

نام گنجي را تکرار کنيم: آخوندزاده يا مستشارالدوله؟ مسئله اين است! (3)

برای خواندن اين مطلب در خبرنامه ی گويا روی اينجا کليک کنيد.

sokhan October 15, 2005 11:26 PM
نظرات

آخوند مظلوم است !! احتمالاً مظلومیت اینجا به معنی میلیونر بودن و شکم از چاقی ترکیدن است !

"گوسیفند حیوان نجیبی است" امام خمینی (قده)

-----------

دیدی برادر سخن ؟! دیدی منتقدان گنجی و دمکراسی از چه قشری هستند ؟ شاید برای همینه که گنجی محبوبیتش روز افزونه. چونکه ماتحت آخوندان و آخوند پرستان را بدجوری میسوزونه.

آرمان October 17, 2005 08:52 PM

ف.م.سخن عزیز چرا با گنجی برادیو فردا و بوش کمک میکنید!!؟؟چرا با بلیر
همدردی میکنید؟؟من ذاتم کمک بمظلومه اگر این مظلوم یک معتاد بیخبر از
همه جا باشه که توی گوشه خیابان مونترال افتاده باشه اگر سفید پروتستان هم باشه
برای من مظلومیتش فرق نمیکنه اگر مواد رسان یک سیاهپوست باشه بخاطر غارت
افریقا توسط سفید ها از ظالم بودنش نمیگذرم ٬اخوند ایرانی اگر احمق است اگر
عقب افتاده است اگر مرتجع است در مقابل امریکا و انگلیس مظلوم است و من و همه
ضد ظالم ها در کمک نوشتاری و فکری باید اگر کمک نمکنیم لا اقل بان دو ظالم
بد کردار کمک نکنیم .....گنجی در پناه امریکا و انگلیس ناله بی درد سر داده و در دلی
نمی نشیند و اثری هم ندارد ....قانون و کتاب قانون و قانون دانی ربطی بگنجی ندارد
و نوشته های بیکلاسش هم بتوده مردم نمیچسباندش همین.با تشکر

Saman October 17, 2005 05:22 PM

به نظر شما روش رهبران جناح اصلاح طلب روش آخوند زاده بود یا روش مسنشارالدوله؟
رهبران اصلاحات روی مستشارالدوله را سفید کردند. آنقدر مصلحت اندیشی و فرصت سوزی کردند (فقط برای ماندن در صحنه قدرت) تا مردم از آنها روی گردان شدند.
احمدی نژاد میوه تلخ و گندیده درخت عملکرد اصلاح طلبان است
حرف گنجی خیلی روشن است. او میگوید با مردم رو راست باشید مصلحت اندیشی نکنید. با صدای رسا و واضح بگویید که منشا همه گرفتاریهای مملکت روش حکومت سلطانی و ولایت فقیه است. مگر میشود هم صحبت از جامعه مدنی و مردم سالاری کرد و هم مطیع اوامر رهبری؟؟؟؟
بنظر من فقط دو نفر از سیاسیون معاصر با مردم رو راست بودند: آیت الله منتظری و اکبر گنجی
البته رو راست بودن هزینه دارد. کسی که توان پرداخت هزینه آن را ندارد بهتر است لااقل وارد گود نشود. این همان دلیلی بود که ما میگفتیم کاندید شدن دکتر معین غلط است. او اگر میخواهد کاندید شود و مطیع رهبر بهتر است لااقل شعارهای مردم سالاری ندهد. اینها دو امر متناقض هستند.

***
حميد عزيز
در حالت کلي تر، روش روشنفکران ديني، روش مستشارالدوله است. جمع احکام مذهبي با قوانين بر آمده از مجموعه ای به نام ملت، تضادهای حادی را ايجاد مي کند که نتيجه اش در اِشِل کوچک تر همين درگيري های سياسي داخل حکومت ايران است. حکومت فعلي ايران ترکيبي است از حکومت طالبان و حکومت فرانسه! از يک طرف وزيرش میثاق نامه به چاه عريضه مي افکند، و از طرف ديگر اجازه انتشار آثار مدرن ِ غرب را صادر مي کند! روشنفکران ِ سياسي ما هم برای تاثير نهادن و تغيير دادن و در متن جامعه و حکومت باقي ماندن، نمي توانند صد در صد خالص باشند، و به فرض خواستن هم چون در متن همين جامعه و حکومت رشد کرده اند، تربيت ِ فکری شان باعث دگرگونه ديدن و استحاله ی شيوه های زمامداری - و حتی فکری و فلسفي - مدرن خواهد شد. بحث بر سر راه ميانه و مزايا و مضرات آن هم البته بحث ساده ای نيست.
موفق باشيد.
سخن

حمید October 16, 2005 05:46 AM