December 04, 2008

کشکول خبری هفته (۶۸) از گفت‌وگوی فِرسْت‌ليدی ايران با فرست‌ليدی لبنان تا اعتراض بی‌جا به داوری نيکی کريمی در جايزه ادبی والس

برای خواندن اين مطلب در خبرنامه ی گويا روی اينجا کليک کنيد.

sokhan December 4, 2008 10:40 AM
نظرات

شما کمونیست هستید؟

Winston December 10, 2008 04:16 AM

دوست گرامی من سلطنت طلب نیستم ولی گمان میکنم بهتر است برای نجات کشور وجبران عقب ماندگیها کمی منصف باشیم کمتر کینه ها و نفرتهای شخصی خود را به جای مردم و از زبان مردم به مردم دیکته کنیم ایرانی رفاه میخواهد اسایش میخواهد ایرانی میخواهددر جهان از ملیت و کشور او انچنان که درخور نام اوست یاد کنند نه بیشتر خوب بود در نوشته خود کمی هم به گذشته های نه چندان دور برمی گشتید زمانی که مردم از نبود بهداشت ش÷ش از سر و رویشان بالا میرفت زمانی که غارتگران و اوباش در هر منطقهبرای خود حکومتی سامان داده و هرچه با مردم بدبخت میخواستن انجام میدادنداز زنده لای جرز کردن تا شرط هم بستری خان با عروس در شب ازدواج اری خاندان پهلوی خیانتکارند بویژه رضا خان چون دست کم پس از سالیان دراز کشوری یکپارچه به نانم ایران ساخت که در ان دست کم مردم به جان و مال همدیگر چشم طمع نداشتند اری دوست عزیز بیایید کمی منصف باشیم در رژیم کذشته روزگار انچنان که شما میگو یید تیره و تار نبود چون اگر میبود انهمه پیروان مجاهد خلق و چپگرا نمی توانستند ازادانه وارد ارتش و دانشگاه و ادارات دولتی شوند انگونه که هم اکنون رژیم کنونی دگر اندیشان را سرکوب میکند اری دوست گرامی ایران برای سرافرازی به همه ایرانیان از هر فکر ودین و حزبی نیاز دارد بیایید کمی میهن دوست و منصف باشیم

سیروس December 9, 2008 05:22 PM