March 10, 2011

CeBIT 2011 و وجه تشابه آن با نمایشگاه های خودمان

cebit2011.JPG

به آشغالستان نمایشگاه های خودمان خندیدیم دیدیم در نمایشگاه آلمانی ها هم کم آشغال روی زمین ریخته نمی شود! این عکس را در نمایشگاه سبیت هانور گرفته ام. البته ناگفته نماند که بقیه چیزها خیلی با مال ما فرق می کرد! این عکس را از جهت دلداری دادن به خودمان منتشر می کنم!

sokhan March 10, 2011 08:39 PM
نظرات

فقط که مسله آشغال ریختن نیست مسله جمع کردن هم هست
در ضمن بستگی داره کجای اروپا شما بروید بعضی از شهرها به حدی کثیف هستند که انگاری با کراچی مسابقه گذاشتند

***

درست می فرمایید. سخن

March 10, 2011 11:20 PM
ارسال نظرات

اطلاعات شخصي شما يادآوری شود؟