March 05, 2005

بگذاريد آزاد باشند...

بگذاريد "آزاد باشند تا آن گونه که دوست دارند زندگي کنند؛ تا آن گونه که مي خواهند بينديشند، بگويند، بنويسند؛ تا آن گونه که مي خواهند آينده ی خود را انتخاب کنند"... محمد رضا نسب عبداللهي و نجمه ی اميدپرور را از زندان "بايد ها و نبايد ها" آزاد کنيد. از زندان ولايت زور و ظلم آزاد کنيد...

sokhan March 5, 2005 12:17 AM
نظرات

سلام
چه خبرا ؟ کم پیدایی رفیق ؟

با مهر
علی

هزار حرف نگفته March 5, 2005 04:13 PM