July 30, 2005

شمعی به ياد گنجی روشن می کنم


عکس از «هاله، سرزمين آفتاب»

"من با اشک من با اندوه و آرزو برای گنجی هر شب تا آزادی او تا شفای او تا سلامت او شمعی روشن می کنم. چه خوب می شد اگر همه ما شمعی به ياد او پشت پنجره می گذاشتيم. چه خوب می شد تمام تهران تمام ايران شب ها پشت پنجره هاش شمعی به ياد گنجی روشن بود." «مهدي جامي، سيبستان»


sokhan July 30, 2005 02:33 PM
نظرات

سلام:نامه شما به پهلوان اکبر را خواندم براستي که چه زيبا سخن گفته ايد .آري ميان مبارزه اصلاح طلبان عافيت طلب و مبازان بي هويت خارج از کشور اگر مردي چو اکبر پيدا شود تنها است به دليل اينکه ممکن است هيچکدام ازاين دو طيف نتوانند قدرت يابند پس بايد پيراهن اکبر را بالا کنند و بر سر پرچم کنند تا نصيبي از نسيم اکبر بهره برند .ديدي که در ميان جمع گرد امده در خانه اکبر نامي از موسس جبهه دمکراسي خواهي و حقوق بشر و اصلاح طلبان پيشرو که حکم حکومتي را گاهي قبول ندارند خبري نبود فقط حجاريان بود که او هم سالها است ديگر اصلاح طلب نيست .من مي گويم چهره سلطان و سربازان او روشن تر و شفاف تر از چهره اصلاح طلبان پيشرو و اقدامات انان است من مي گويم خاتمي دمکراسي و ازادي را 8 سال به عقب نيداخت بلکه انان که با خاتمي امدند تا در قدرت باشند به عقب بردند راي و خواست مردم را از ابطحي گرفته تا بهزاد و محمد رضا و ارمين که جز رجز خواني کاري نه مي دانند و نه انجام مي دهند.پاينده باشي و قلمت هر روز روان باشد . ارادتمند احمد لندن

ahmad alipour July 31, 2005 07:49 AM

ف.م.سخن میخواهید بفرمایید با ان نوشته مهدی جامی را بزانو انداختید!!!ماشاالله
بر شما٬ نه جانم نه گنجی فرصت طلب قادر بجریاندن بادیست که وزشش گزندی
بانقلاب ضد امریکایی ۵۷ برساند٬ نه هزاران امثال جامی و داریوش سجادی ها
که در هر برهه ترهاتی میریزند٬ انها در انقلاب ۵۷ امدند و امروز زیر چتر بوش
و چنی و رامزفلد دارند جهت عوض میکنند بدانند ان انقلاب ریشه اش در استقلال
بود و در خلع کاپیتولاسیون٬امروز اگر رژیم و در راس خامنه ای یک قدم در راستای
بیضه مالی بوش بردارند ملت بدون حامی انها با تلنگری از داخل و خارج فرو میریزند

July 30, 2005 03:43 PM