October 11, 2007

سهيل عزيز، به خانه خوش آمدی

سهيل عزيز
از آزادی ات خوشحالم؛ بسيار خوشحال.
به اميد رهایی تمام زندانيان سياسي.
ف.م.سخن

sokhan October 11, 2007 12:19 AM
نظرات

اقا جان: در این توالت عمومی ات را به بند که مردم حتی حاضر نیستند که توش مجانی به رینند. اگر یادتان باشد خیلی وقت پیش پیش بینی کرده بودم روزی در خرابه تان بسته خواهد شد. خیلی خوشحالم که می بینم فریاد و جیغ و داد و صدای گوش خراش جغد دیگری هم رو به خاموشی گذاشته است . تف به آن صورت کریه و شوینیستی ات. آنقد به نالی که تلف شوی.

سهند October 17, 2007 08:47 AM

به امید روزی که دیگر زندانی سياسی نداشته باشیم.

حميد October 12, 2007 08:34 PM